GARDENA

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for opprettelse og bruk av en kundekonto for registrering av et produkt (sist oppdatert: 22.01.2024)

1. Generelt 

Disse bruksvilkårene fra GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Tyskland (heretter kalt «GARDENA», «vi», «oss» eller «vår») gjelder i den respektive versjonen som er gyldig på tidspunktet det inngås en kontrakt for oppretting og bruk av en personlig kundekonto, tilgjengelig på www.gardena.com, og for å registrere et produkt (heretter kalt «bruksvilkår»).  

GARDENA er et datterselskap av Husqvarna AB (publ.). Formålet med kundekontoen og tjenestene som leveres med den, er å gi deg mulighet til å registrere produktene dine og få en oversikt over disse registrerte produktene, som beskrevet i detalj i avsnitt 2.

Bruksvilkår for brukere som avviker fra eller supplerer bruksvilkårene, skal ikke gjelde. 

2. Grunnleggende krav, opprette en kundekonto 

Det er gratis å opprette og bruke en kundekonto. Du trenger ikke å opprette en kundekonto, men du må opprette en hvis du ønsker å registrere et produkt og bruke innholdet og tjenestene som er beskrevet nedenfor.

Du må være minst 18 år for å opprette en konto. 

Med en kundekonto har du spesielt muligheten til å bruke følgende funksjoner: 

a) Profilinnstillinger (kontodetaljer, passordinnstillinger, administrasjon av nyhetsbrev, sletting av konto)
b) Registrering av produkter
c) Registrerte produkter (se produkter registrert via kundekontoen med garantiperiode)

Når du oppretter en kundekonto, godtar du at det opprettes en personlig konto. Denne kundekontoen administreres av Husqvarna AB (publ.). Når du oppretter en kundekonto, må du velge et brukernavn (e-postadresse) og et passord. Brukernavnet og passordet ditt skal ikke være grovt, rasemessig eller etnisk støtende, vulgært eller ærekrenkende eller i strid med åndsverksrettigheter eller retten til privatliv.  

Når du oppretter en kundekonto blir du spurt om e-postadresse, for- og etternavn, opprinnelsesland og passord. Når du oppretter en konto, forplikter du deg til å legge inn intet annet enn informasjon som er sann (og oppdatert). Når du har sendt inn registreringsdetaljene, får du tilsendt en bekreftelseslenke på e-post. Du må klikke på denne bekreftelseslenken for å fullføre registreringen. Når du er ferdig registrert, får du din egen kundekonto med dine egne påloggingsdetaljer. Du kan da bruke kundekontoen innenfor omfanget av disse bruksvilkårene. 

Kontoen din er personlig, og du har ikke lov til å overføre kontoen til en tredjepart eller tillate at en tredjepart bruker kundekontoen. Det er ditt eget ansvar å beskytte påloggingsdetaljene så uvedkommende ikke får tilgang til dem. Av sikkerhetshensyn må passordet byttes ut jevnlig. Hvis du har grunn til å tro at tredjeparter har fått tilgang til kundekontoen din, må du informere oss øyeblikkelig. Vi har rett til, men er ikke forpliktet til, å blokkere tilgangen til kundekontoen din hvis vi har grunn til å tro at tredjeparter har fått urettmessig tilgang til kundekontoen din. 

Hvis du ikke har logget på kundekontoen på flere måneder, forbeholder vi oss retten til å informere deg via e-post om at du må logge på kundekontoen innen en bestemt periode etter at du mottok e-postvarselet for å beholde kontoen. Hvis du ikke logger deg på kundekontoen din innen denne bestemte perioden, vil vi deaktivere eller fjerne kundekontoen din og informere deg via e-post om dette og om den resulterende oppsigelsen av brukerforholdet som ligger til grunn for disse bruksvilkårene. 

3. Behandling av personopplysninger 

Når du oppretter kundekontoen din, blir du bedt om å oppgi visse opplysninger om deg selv. Les personvernbetingelsene våre før du begynner å bruke kundekontoen. Du finner personvernbetingelsene våre her: https://privacyportal.husqvarnagroup.com/no/

4. Lisens 

Hvis du godtar og overholder disse bruksvilkårene, gir GARDENA deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens (heretter kalt «lisens») til å bruke kundekontoen og relaterte tjenester. Lisensen gis for privat, ikke kommersiell, bruk. GARDENA gir verken deg eller noen annen person rett til å kopiere eller endre noen av tjenestene du får levert via kundekontoen. Du, eller en tredjepart, kan ikke utvikle, supplere, dekompilere eller rekonstruere tjenestene uten vårt samtykke (rekonstruering). Enhver form for elektronisk angrep på tjenestene er forbudt. Dette inkluderer overføring av virus eller spionvare. Alle forsøk på dette er brudd på GARDENAs rettigheter. Hvis du overtrer disse begrensningene eller andre begrensninger i denne del 4, har GARDENA rett til å oppheve brukerforholdet (inkludert lisensen) som ligger til grunn for disse bruksvilkårene på ekstraordinært grunnlag, uten varsel. Du vil også kunne bli anmeldt eller stilt erstatningsansvarlig.  

Denne lisensen er gitt for en ubegrenset tidsperiode og avsluttes automatisk ved avslutning av brukerforholdet som ligger til grunn for disse bruksvilkårene, for eksempel i samsvar med avsnitt 8 nedenfor. § 69e av UrhG (den tyske loven om opphavsrett) skal herved forbli upåvirket. 

5. Din bruk av kundekontoen og tjenestene, rettighetene til tredjeparter 

Du kan bare bruke kundekontoen, tjenestene og innholdet du får levert i henhold til disse bruksvilkårene. Du godtar og garanterer at du ikke vil bruke tjenestene og tjenestenes innhold på en måte som: 

  1. er falsk, misvisende, usann eller feilaktig. 

  1. innebærer at du fremmer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet. 

  1. er rasemessig eller etnisk støtende og/eller bidrar til hat mot en minoritet (for eksempel en nasjonalitet eller etnisk gruppe). 

  1. innebærer ærekrenkelse eller har et seksuelt innhold. 

  1. angriper seksuell legning eller religion eller på annen måte er diskriminerende. 

  1. utgjør fornærmelser mot eller forfølgelse av en person. 

  1. er skadelig, grov, støtende eller ulovlig eller overtrer rettighetene til tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett eller varemerkerettigheter) 

  1. strider mot tjenestenes tiltenkte formål eller disse bruksvilkårene. 

Som bruker er du direkte rettslig ansvarlig overfor tredjeparter for overtredelser av rettighetene til disse tredjepartene du er ansvarlig for. I tilfelle berettigede krav fra tredjeparter mot GARDENA som et resultat av et slikt brudd, er du forpliktet til å holde GARDENA skadesløs for omfanget av tapet som du er ansvarlig for, med mindre du kan bevise at du ikke er ansvarlig for bruddet som forårsaket tapet.  

6. Nettverksavgifter og -tilgang 

Du er ansvarlig for å sikre tilgang til nettverket som kreves for bruk av innholdet og tjenestene som er tilgjengelige via kundekontoen. Generelt vil tredjeparts tjenesteleverandører som du bruker for å få tilgang til nettverket, belaste ekstra kostnader, for eksempel for dataoverføringer. Vi betaler ikke disse kostnadene. I tillegg er du ansvarlig for å anskaffe og vedlikeholde den nyeste maskinvaren eller programvaren som trengs for å få tilgang til og bruke tjenestene. 

7. Tilgjengeligheten av kundekontoen 

GARDENA forsøker å sikre at kundens konto kan brukes med så få avbrudd som mulig. Det kan hende at du av tekniske årsaker bare kan bruke kundekontoen på en begrenset måte eller midlertidig ikke bruke den i det hele tatt, både når det gjelder tid og innhold. Tilgang til kundekontoen kan også bli påvirket eller avbrutt på grunn av vedlikeholdsarbeid, oppdateringer eller andre feil (spesielt tekniske problemer, maskinvarefeil eller programvarefeil). 

I tillegg forbeholder vi oss retten til å endre, avbryte eller midlertidig suspendere levering av kundekontoen når som helst uten forvarsel, i den grad vi er forpliktet til å gjøre det ved lov eller ved vedtak fra en myndighet, eller hvis dette er nødvendig for å unngå en trussel mot IT- og datasikkerhet som er relevant for kundekontoen.  

8. Ansvaret til GARDENA 

Dersom GARDENA gir kostnadsfrie tjenester i henhold til disse bruksvilkårene, er GARDENA kun ansvarlig for forsettlige forseelser og grov uaktsomhet. Paragraf 523, 524 i tysk privatrett (Bürgerliches Gesetzbuch) gjelder på tilsvarende måte for materialdefekter og tittelfeil. 

Følgende gjelder også:  

GARDENA er ansvarlig for forsettlige forseelser og grov uaktsomhet i henhold til Tysklands lov om produktansvar (Produkthaftungsgesetz), for straffbart (eller uaktsomt) tap av liv, fysisk skade eller helseskade, for bedragersk skjuling av en defekt eller aksept av en garanti i henhold til lovbestemmelser og i den grad omfanget av anvendbarhet i paragraf 70 i Tysklands telekommunikasjonslov (Telekommunikationsgesetz) (ansvar for leverandøren av telekommunikasjonstjenester som er tilgjengelig for offentligheten) trer i kraft.  

GARDENAs ansvar er begrenset til typisk, forutsigbar skade for bare uaktsomt brudd på en essensiell avtalefestet forpliktelse. Essensielle avtalefestede forpliktelser er de forpliktelsene der utførelsen av dem er viktig for korrekt etterlevelse av kontrakten, som kontraktspartneren regelmessig kan stole på og som ved brudd kan sette oppnåelse av kontraktens formål i fare. 

I alle andre tilfeller er GARDENAS ansvar ekskludert. I den grad GARDENAs ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til selskapets medarbeidere, representanter og stedfortredende agenter. 

9. Avslutning av brukerforholdet 

Du kan når som helst få GARDENA til å slette kundekontoen din, og slutte å bruke innholdet og tjenestene som er tilgjengelige gjennom den. Slettefunksjonen er tilgjengelig etter at du har logget inn på kundekontoen din. Når kundekontoen slettes, avsluttes brukerforholdet mellom deg og GARDENA som ligger til grunn for disse bruksvilkårene.  

GARDENA kan avslutte brukerforholdet som ligger til grunn for disse bruksvilkårene med en oppsigelsestid på fire (4) uker. I tillegg forbeholder GARDENA seg retten til, i samsvar med lovbestemmelsene, å si opp kontrakten som er gjenstand for disse bruksvilkårene for god grunn uten varsel, og dermed avslutte kundekontoen din og tilgangen til innholdet og tjenestene som er tilgjengelige gjennom den, ved alvorlige brudd på disse bruksvilkårene, eller hvis det oppstår andre ekstraordinære omstendigheter som, tatt i betraktning alle omstendighetene i den enkelte sak og avveining av begge parters interesser, gjør det urimelig for GARDENA å fortsette kontraktsforholdet. Varsel om oppsigelse utstedt av GARDENA må være skriftlig for å bli ansett som gyldig. 

GARDENA har videre rett til å midlertidig suspendere tilgangen til kundekontoen din med umiddelbar virkning, hvis det er grunn til å tro at du bryter noen vesentlige bestemmelser i disse bruksvilkårene. 

Garantiperioden for registrerte produkter forblir upåvirket av sletting av kundekontoen og den resulterende oppsigelsen av brukerforholdet som ligger til grunn for disse bruksvilkårene. 

10. Endringer i innholdet og tjenestene som er tilgjengelige via kundekontoen 

GARDENA jobber kontinuerlig med innovasjon for å gi brukerne den best mulige brukeropplevelsen. GARDENA forbeholder seg derfor retten til å oppdatere eller endre innholdet og tjenestene som er tilgjengelige via kundekontoen, forutsatt at en slik oppdatering eller endring (i) er nødvendig for at GARDENA skal overholde obligatoriske juridiske krav eller overholde en bindende ordre fra en domstol eller kompetent myndighet; (ii) bare betyr en tilpasning til de respektive anerkjente eller gjeldende teknologiske standardene; eller (iii) ikke går lenger enn det som er vanlig i bransjen og er rimelig for deg i sammenlignbare tilfeller, dvs. ikke skuffer din legitime forventning om å fortsette å bruke tilgjengelig innhold eller tjenester. Eksempler på endringer i type eller funksjoner kan inkludere feilrettinger, sikkerhetsoppdateringer og forbedret funksjonalitet.  

11. Endringer i bruksvilkår 

GARDENA forbeholder seg retten til å foreslå endringer i disse bruksvilkårene. GARDENA vil informere deg om endringer i bruksvilkårene skriftlig i god tid, minst 30 dager før den foreslåtte datoen endringene trer i kraft. I henhold til bestemmelsen i den følgende setningen, må du aktivt godta vår foreslåtte endring. Når det gjelder (i) mindre endringer i bruksvilkårene som ikke påvirker vesentlige bestemmelser og (II) endringer som kreves på grunn av en endring i loven, en endelig rettsavgjørelse eller en bindende avgjørelse fra en kompetent myndighet, anses ditt samtykke som gitt hvis GARDENA ikke skriftlig blir varslet om at du avslår endringene før den foreslåtte datoen for ikrafttredelse. Hvis du ikke er enig i de mindre endringene som foreslås av oss, kan du varsle GARDENA om at du avviser endringene frem til den foreslåtte datoen for ikrafttredelse. Ved avvisning eller manglende samtykke i tilfelle vesentlige endringer, eller avvisning i tilfelle mindre endringer, vil brukerforholdet som ligger til grunn for disse bruksvilkårene, fortsatt gjelde for eksisterende bruksvilkår. Når du varsles, vil GARDENA informere deg om kravet om samtykke eller om din rett til avslag og betydningen av manglende samtykke eller utløpet av fristen for avvisning.  

 

12. Gjeldende lov 

Disse bruksvilkårene er underlagt Tysklands lover, med unntak av internasjonal privatrett og FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp av 11. april 1980 (CISG). Dette valget av jurisdiksjon betyr ikke at du som forbruker er fratatt beskyttelsen du har under de bestemmelsene som, under loven i den staten du er bosatt i, ikke kan fravikes ved avtale.  

13. Adskillelsesklausul 

Dersom enkelte bestemmelser i disse bruksvilkårene skulle være eller bli ugyldige eller ulovlige helt eller delvis, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene. Lovfestet lov (§ 306 (2) i den tyske sivilloven (BGB)) vil ta plassen til alle bestemmelser som ikke er inkludert eller er ugyldige. I alle andre henseender skal partene erstatte den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen med en gyldig bestemmelse som kommer så nært som mulig til det økonomiske formålet med den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen, med mindre en tilleggsfortolkning av kontrakten har forrang eller er mulig. 

14. Kontaktinformasjon 

Hvis du har spørsmål om innholdet eller tjenestene som er tilgjengelige via kundekontoen din, kan du kontakte: service@gardena.com  

Sist endret: 22.01.2024